[1]
J. Derndorfer und D. Witzani-Haim, „ 978-3-518-02983-1“., WUG, Bd. 49, Nr. 3, S. 121–127, Nov. 2023.